Regulamin

REGULAMIN KLUBU „TOP FITNESS”

 

1. Klient -ka przed wykupieniem karnetu lub wejścia jednorazowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią poniższego regulaminu. Zakupienie karnetu lub wejścia jednorazowego na siłownię stanowi akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

2.Klub od 26.10.2020r. do odwołania przeznaczony jest wyłącznie dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zorganizowanych zajęć sportowych lub osób przygotowujących się do zawodów.

3. Klub organizuje codzienne Zajęcia Sportowe, czyli zorganizowane formy aktywności fizycznej

4. Zajęcia sportowe organizowane są na: SALA MAŁA oraz SALA DUŻA

5. Akceptujemy karty: Benefit Multisport, Ok System i Fit Profit!

5. Grafik organizowanych przez Klub TOP FITNESS zajęć sportowych dostępny jest w Klubie, na stronie internetowej Klubu – http://www.topfitness.pro/grafik/

6. Zorganizowane zajęcia sportowe odbywać się będą bez publiczność. Do Klubu mają wstęp wyłącznie uczestnicy zajęć grupowych oraz członkiem uprawiający sport w ramach współzawodnictwa sportowego.

7. Zostaje wprowadzony obowiązek rezerwacji miejsca na zajęcia sportowe w Klubie, podczas każdorazowego uczestnictwa. Istnieje możliwość zapisania się na zorganizowane zajęcia sportowe bezpośrednio przed zajęciami pod warunkiem dostępności miejsc.

 1. Wszystkich klubowiczów oraz trenerów obowiązywać będzie przerwa techniczna, celem dezynfekcji, co godzinę i trwać będzie 15 minut.

9. Prosimy wszystkich trenujących o przychodzenie kilka minut przed zajęciami oraz sprawne opuszczanie Klubu.

10. Klub spełnia poniższe wymogi:

a) weryfikuje liczbę osób uczestniczących w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego,

b) dezynfekuje szatnie i węzły sanitarne,

c) zapewnia osobom uczestniczącym w zajęciach sportowych, wydarzeniu sportowym lub korzystającym z obiektu sportowego lub ze sprzętu sportowego środki do dezynfekcji rąk i sprzętu sportowego,

d) dezynfekuje urządzenia i sprzęt sportowy po każdym użyciu i każdej grupie korzystających,

e) zapewnia 15-minutowe odstępy między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego lub w inny sposób ogranicza kontakt pomiędzy tymi osobami;

11. Pozostałe postanowienia REGULAMIN KLUBU „TOP FITNESS” stosuje się odpowiednio.

12. Z siłowni w pełnym wymiarze godzin otwarcia mogą korzystać osoby, które posiadają aktywny karnet na siłownię lub wykupiły wejście jednorazowe.

13. Każda osoba korzystająca z siłowni na czas zajęć jest uprawniona do korzystania z szafek umieszczonych w szatni (o ile będą aktualnie wolne szafki). W przypadku kiedy wszystkie szafki są zajęte należy skorzystać z wieszaków.

14. Nasz personel regularnie sprawdza zawartość szafek po wyjściu ostatniego klienta z klubu, toteż pozostawiane w szafkach rzeczy będą początkowo przenoszone do właściciela Siłowni, a po tygodniu nieodbierana – oddawane do Polskiego Czerwonego Krzyża.

15. Właściciele Siłowni nie odpowiadają za przedmioty pozostawione w szatni.

16. Ze względów higienicznych (brzydki zapach) nie dopuszczalne jest pozostawianie w szatni rzeczy osobistych, ręczników oraz butów na czas dłuższy niż ćwiczenia. Zalegające w szatni rzeczy będą wyrzucane.

17. Karnety wystawiane są imiennie i tylko na jedną osobę, nie ma możliwości ich odstępowania innym osobom.
W przypadku stwierdzenia (korzystanie z siłowni jest rejestrowane), że użytkownikiem karnetu nie jest osoba, na którą został on wystawiony właściciele Siłowni zastrzegają sobie prawo do jego anulowania.

18. Karnet wystawiony na dany miesiąc lub w odpowiednich ramach czasowych (od-do) musi być wykorzystany w danym miesiącu lub określonych ramach czasowych, nie ma możliwości jego przedłużenia (niezależnie od zdarzeń losowych czy sytuacji osobistej klienta).

19. W karnetach na ilość wejść, jedno skreślenie umożliwia uczestnictwo tylko w jednych zajęciach, nie jest to wejście open

20. Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.

21. Osoba chcąca korzystać z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.

22. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.

23. Ćwiczący powinien poinformować właściciela przed wykupieniem karnetu o wszelkich chorobach i dolegliwościach.

24. W przypadku przebywania na siłowni w pojedynkę zabrania się wykonywania ćwiczeń z wolnymi ciężarami.

25. Obowiązkowa jest asekuracja podczas ćwiczenia np. wyciskanie leżąc.

26. Właściciele Siłowni nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do programu i zalecanych instrukcji.

27. Siłownia nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje powstałe w wyniku korzystania z urządzeń sportowo-rehabilitacyjnych.

28. W pomieszczeniach siłowni przebywają tylko osoby ćwiczące.

29. Każdy korzystający z siłowni przebywa w niej na własną odpowiedzialność i ponosi ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

30. Z siłowni mogą korzystać osoby:

 • które ukończyły 18 lat – samodzielnie, na własną odpowiedzialność,
 • które ukończyły 15 lat – pod opieką pełnoletniej osoby, na jej odpowiedzialność

31. Zabrania się wnoszenia toreb i plecaków na górę.

32. Zabronione jest wszelkie postępowanie zagrażające bezpieczeństwu własnemu lub innych użytkowników siłowni oraz stanowi sanitarno-higienicznemu obiektu, w szczególności:

 • palenie tytoniu i używanie otwartego ognia,
 • żucie gumy i spożywanie pokarmów,
 • wnoszenie opakowań szklanych, puszek, ostrych narzędzi, broni oraz innych niebezpiecznych przedmiotów,
 • zaśmiecanie i zanieczyszczanie terenu siłowni,
 • niszczenie urządzeń i wyposażenia siłowni,
 • wnoszenie przedmiotów utrudniających komunikację,
 • hałasowanie, przeszkadzanie ćwiczącym oraz innym osobom przebywającym na terenie siłowni,
 • wchodzenie na konstrukcję przyrządów w innych miejscach niż do tego przeznaczone,
 • ustawianie na przyrządach jakichkolwiek przedmiotów i sprzętu (toreb, butelek, itp),
 • wykonywanie ćwiczeń siłowych bez rozgrzewki,
 • ćwiczenie z nie spiętymi długimi włosami oraz z biżuterią i ozdobami, mogącymi spowodować uszkodzenie ciała,
 • korzystania ze sprzętu sportowego, dokonywanie jakiejkolwiek modyfikacji przyrządów oraz przemieszczania wyposażenia ruchomego bez zgody personelu,
 • korzystania ze sprzętu sportowego oraz wyposażenia siłowni niezgodnie z ich przeznaczeniem,
 • gwałtownego opuszczania ciężarów umieszczonych na stosach,
 • wkładania kończyn pomiędzy ruchome części segmentów przyrządów,
 • zakładania na sztangę talerzy nie zabezpieczonych zaciskami i o różnej wadze po obu końcach sztangi,
 • ćwiczenia luźnymi przyborami poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • ćwiczeń przy użyciu stojaków do sztangi ustawionymi na różnych wysokościach,
 • wykonywania ćwiczeń na przyrządach uszkodzonych lub niesprawnych,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i zarobkowej bez zgody kierownictwa

33. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przynoszenia ze sobą ręcznika (w celu położenia go na tapicerce urządzenia do ćwiczeń).

34. W siłowni obowiązuje  obuwie sportowe.

35. W siłowni bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło do Siłowni.

26. Każda osoba korzystająca ze sprzętu na siłowni, a w szczególności z wolnych ciężarów, hantli, sztang i talerzy sprząta po sobie i odnosi na właściwe miejsce używane podczas ćwiczeń przedmioty.

37. W Siłowni nie rzuca się sztangami, hantlami i talerzami.

38. Nie wolno kłaść hantli i sztang na tapicerce. Miejsce ich jest na podłodze na matach lub specjalnych uchwytach.

39. Niewskazane jest zajmowanie stanowisk do ćwiczeń podczas odpoczynku.

40. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

41. Wnoszenie i korzystanie na terenie obiektu z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu zgody kierownictwa obiektu.

42. Korzystający z siłowni powinni opuścić salę do ćwiczeń na 15min. przed zamknięciem Siłowni.

43. Nie wolno wnosić do siłowni szklanych i otwartych naczyń.

44. Właściciel Siłowni nie odpowiadają za brak miejsca na urządzeniach siłowych spowodowany nadmierną ilością ćwiczących osób.

45. O wszelkich sytuacjach wypadkowych, zagrażających życiu i zdrowiu użytkowników oraz nieprawidłowej pracy urządzeń należy bezwzględnie powiadomić personel obiektu.

46. Grupy zorganizowane przed wejściem na teren obiektu zobowiązane są zgłosić się do recepcji i uzgodnić warunki korzystania z obiektu.

47. W Siłowni jest możliwość skorzystania z wiedzy fachowej instruktorów w godzinach od 15.00 do 22.00. Godziny te mogą ulec zmianie w zależności od zainteresowania.

48. Na terenie siłowni nie zapewnia się stałej opieki medycznej.

49. Właściciel siłowni zastrzega sobie prawo okresowego zamknięcia siłowni lub szatni. Informacje o zamknięciu lub ograniczeniu dostępu wywieszane będą na tablicy informacyjnej przed siłownią.

50. W przypadku organizowania imprez sportowych lub zajęć zorganizowanych zarządzający ma prawo do zmiany harmonogramu korzystania z siłowni, zamknięcia jej w całości lub części.

51. W przypadku niestosowania się do postanowień niniejszego regulaminu, karnet na siłownię może zostać unieważniony.

52. Przed sprzedaniem abonamentu sprawdzane będą odpowiednie dokumenty uprawniające do korzystania z ulg opisanych w cenniku (legitymacja uczniowska, studencka). Jeżeli obsługa stwierdzi lub będzie podejrzewała, że dokument jest podrobiony wzywana będzie POLICJA.

53. W przypadku zagubienia lub zniszczenia kluczyka będzie naliczana kara w wysokości 35 zł.

54.Na terenie klubu Top Fitness Wrocław obowiązuje zakaz prowadzenia indywidualnych treningów personalnych przez osoby nie będące pracownikami klubu,chyba że umówiono inaczej. Umowa zezwalająca na taką działalność powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

55.Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu bez wcześniejszego poinformowania klientów.

 

Nasi Partnerzy:
Godziny otwarcia

Pon - Pt.: 06:30 - 22:30
Sob.: 09:00 - 20:00
Niedz.: 09:00 - 18:00

Adres

Karkonoska 59b
53-015 Wrocław

Zadzwon do nas!

(71) 367 90 29